Sri Lanka Tour, Solar Tour, Polynesian Cruise, and Other Adventures Abroad

The magazine's adventures abroad in 1981 included trips to Sri Lanka, Polynesia, and Nepal.

069 adventures abroad - south seas afternoon
A busy afternoon in the South Seas.
AIR NEW ZEALAND